بهترین وکیل تهران ⚖️ نابغه های وکالت در 2023

اویس رضوانیان

وکیل پایه یک دادگستری تهران

جناب آقای وکیل اویس رضوانیان وکیل پایه یک دادگستری تهران ، تحصیالت × دكتراي‌حقوق‌بينالملل، دانشگاه‌ژنو، موسسه ي‌عالي‌مطالعات‌ توسعه‌ و‌ بين الملل،كارشناسي‌ارشد‌مديريت‌اجرايي MBA، دانشگاه‌علم‌و‌صنعت‌ايران، كارشناسي‌حقوق‌قضايي، دانشگاه‌پيام‌نور،  با بیش از چند سال سابقه وکالت و انجام تعداد بیشماری پرونده حقوقی ، دارای مدرک دکترای حقوق و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز (skoda) به عنوان یکی از بهترین وکلای حال حاضر در تهران مشغول وکالت هستند.

مشاهده لیست کامل وکیل تهران وارد شوید.

سوابق و مناصب :

 • عضو رسمی کانون وکلای دادگستری
 •  موسسه ي‌عالي‌مطالعات‌ توسعه‌ و‌ بين الملل
 • تحصیالت × دكتراي‌حقوق‌بينالملل، دانشگاه‌ژنو
 • کارشناسی ارشد حقوق
 • دکترای حقوق
 • كارشناسي‌حقوق‌قضايي، دانشگاه‌پيام‌نور،
 • كارشناسي‌ارشد‌مديريت‌اجرايي MBA، دانشگاه‌علم‌و‌صنعت‌ايران،
 • عضو هیئت علمی دانشگاه
 • استاد دانشگاه و مدرس
 • ارائه دهنده مقالات حقوقی متعدد
 • كسب كمک‌هزينه ي‌كامل‌ تحصيل‌ و‌ هزينه‌ زندگي‌ از‌سوي‌ دانشگاه‌ براي‌ چهار‌سال × كارشناسي‌ ارشد‌حقوق، گرايش‌داوري‌تجارت‌بينالملل، دانشگاه‌استكهلم، ۹۱۱۲
 • ؛مطالعة ‌ موردي‌در‌صنعت‌پتروشيمي‌ايران”
 •  كارشناسي‌مهندسي‌صنايع
 • كارشناسي‌مهندسي‌صنايع
 • عضو‌ هيئت‌ علمي‌ موسسه‌ عالي‌ آموزش‌ و‌ پژوهش‌ مديريت‌ و‌ برنامه ريزي
 •  دانشگاه‌علم‌و‌صنعت‌ايران
 •  عضو‌ديوان‌داوري‌اتاق‌بازرگاني‌و‌صنايع‌و‌معادن‌ايران (ACIC

مقالات و رساله ها :

 •  ‌رساله: ‌”ارتباط ‌داوري ‌با ‌ساير ‌شيوه هاي ‌جايگزين (ADR (در ‌حل ‌و ‌فصل ‌اختالفات ‌پيمانكاري ‌و‌ ساختماني”‌،دفاع‌ با‌ درجه ي‌عالي‌laude cum Magna
 • عنوان‌رساله‌:“بررسي‌مقايسهاي‌ داوري‌ و‌ قضاوت‌adjudication
 • عنوان‌رساله‌:”تدوين‌يک‌مدل‌استوكاستيک‌براي‌طول‌مدت‌مذاكرات‌تجاري‌در‌قراردادهاي‌EPC

تصویر احراز هویت شده وکیل اویس رضوانیان :

وکیل تهران دکتر رضوانیان

مشخصات فردي

نام‌:اويس‌رضوانيان

تاريخ‌تولد‌:شهريور۰۶۳۱‌

oveis.rezvanian@gmail.com

سایر رزومه های وکیل اویس رضوانیان

 از دیگر رزومه های دکتر اویس رضوانیان میتوان به :

عضو‌گروه‌داوران‌جوان‌اتاق‌بازرگاني‌بينالمللي‌ (YAF (Forum Arbitrators Young ICC × كارآموز‌ديوان‌داوري‌اتاق‌بازرگاني‌بينالملل، پاريس، ژانويه‌و‌فوريه۹۱۰۱‌ × داوري‌در‌دهها‌پرونده‌داخلي‌و‌بينالمللي‌به‌عنوان‌سرداور‌يا‌عضو‌هيئت‌داوران × وكالت در‌دهها‌پرونده‌داوري‌داخلي‌و‌بينالمللي × مشاور‌حقوقي‌در‌شركتها‌و‌موسسات‌گوناگون × داراي‌كرسةي‌داوري در‌هفةدهمين‌دوره‌ي‌رقابةت‌هةاي‌ Commercial International Vis .C Willem ۹۱۰۱‌وين ،Arbitration Moot × شركتكنندهي‌برتر‌در‌رقابتهاي‌Arbitration Mock، دانشگاه‌استكهلم۹۱۱۲‌ Willem C. Vis International Commercial ‌رقابةةتهةةاي‌دورهي‌شةةانزدهمين‌در‌شةةركتكننةةده × ۹۱۱۲‌وين ،Arbitration Moot Oveis Rezvanian_CV_Farsi_October 25, 2014 Page 2 of 2 -5 زبانهاي خارجه × انگليسي‌)عالي(‌،فرانسه‌)متوسط(‌،عربي‌)متوسط( -6 كتابها، مقالهها و سخنرانیها Ø “Evaluative Study of Construction ADR Methods and Attitudes of Professionals”, accepted for publication in Informa Law’s International Construction Law Review journal, to appear in ICLR Volume 31, Part 4; Citation [2014] ICLR 479 ×” توافقهاي چنداليه براي حل و فصل اختالفهاي تجاري و صنعتی”، به‌همراه‌دكتةر‌محسةن‌محبةي‌، مجموعه‌مقاالت‌جشننامه‌دهمين‌سالگرد‌تاسيس‌مركز‌داوري‌اتاق‌ايران‌،موسسه‌مطالعةات‌و‌پةژوهش‌هةاي‌ حقوقي‌شهردانش۰۶۲۶‌، Ø “Relation of ADR and arbitration in resolution of commercial and construction disputes”, PhD thesis, Graduate Institute of International and Development Studies, 2013 Ø “Formulation of a stochastic model for the length of business negotiations in EPC contracts and testing its validity; Case study in petrochemical industry”, First annual International Conference on Business and Economics, American College of Thessaloniki, Greece, May 2010 Ø “Joinder of parties and consolidation of proceedings in international construction arbitration: Management of the interfaces”, proposed research topic to the Graduate Institute of International and Development Studies, 2009 Ø “A comparative study of Adjudication and Arbitration in Construction Disputes (Construction Contracts Act 2002 vs. UNCITRAL Model Law 1985)”, M.S. thesis, Stockholm University, 2009 × تدوين‌مشترك‌مقال ‌”بررسی مقايسهاي مديريت دعاوي در قراردهاي فیديك” به‌همراه‌داود‌طةاهري‌ خرمآبادي، چهارمين‌كنفرانس‌بينالمللي‌مديريت‌پروژه، تهران۰۶31‌ × تدوين‌مشترك‌مقال ‌”ارايهي مدل برونسپاري در بررسی مقايسهه اي انهوا قراردادههاي فیهديك ؛ مطالعة موردي پروژهي طراحی و اجراي خط 7 متهروي ترهران ” بةه‌همةراه‌داود‌طةاهري‌خةرم‌آبةادي،‌ چهارمين‌كنفرانس‌بينالمللي‌مديريت‌پروژه، تهران۰۶31‌ × تدوين‌مشترك‌مقالة ‌”بررسی مديريت ادعها در قراردادههاي صهنعتی در ايهران؛ مطالعهه مهوردي قراردادهاي صنعت پتروشیمی” به‌همراه‌فاطمه‌چرخساز، پنجمين‌كنفرانس‌بين‌المللي‌مةديريت،‌ تهةران‌ ۰۶3۳ × تدوين‌مشترك‌مقال ‌” كسب دانش مديران ارشد؛ دستاوردها و چالشها- مطالعهة مهوردي شهركت ملی صنايع پتروشیمی”‌،به‌همراه‌سيد‌عليرضا‌متوليان، دومةين‌كنفةرانس‌بةين‌المللةي‌مةديريت‌فنةاوري‌ اطالعات‌و‌توسعه‌،تهران۰۶31‌ × مدير‌پروژة تدوين1‌ جلد‌كتاب‌”دانش مديران پروژههاي پتروشیمی”، شركت‌گسةترش‌انديشة ‌پويةا‌بةا‌ همكاري‌شركت‌مديريت‌توسع ‌صنايع‌پتروشيمي، 31 – ۰۶31 × بيش‌از۰۱‌ مقاله‌و‌سخنراني‌در‌كنفرانسها‌و‌همايشهاي‌داخلي‌و‌بينالمللي × يادداشتها‌و‌مقاالت‌حقوقي‌متعدد‌در‌جرايد‌و‌نشريات‌داخلي

ارائه خدمات کلی :

 • ملکی ( الزام به تنظیم سند رسمی + کلاهبرداری ملکی + تنظیم قرارداد ملکی و…)
 • کیفری ( قتل + کلاهبرداری + مواد مخدر + سرقت + جعل اسناد و…)
 • خانواده (مهریه + طلاق + حضانت + نفقه و…)

وکیل تهران اویس رضوانیان

آدرس : تهران، تقاطع خیابان طالقانی و ملک‏‏ الشعرای بهار، شماره ١٢، واحد ٧

تلفن : ٠٩١٢١١٩٤٢٧٦

+

+

+

منبع کانون وکلای دادگستری

رضایت - 93%

93%

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا